Li doped manganese oxide

Li doped manganese oxide

(click to enlarge)

Li doped manganese oxide (MnO2)
Courtesy of Sheng-Yu Chen, Hui-Jan Lin, Pu-Xian Gao, and Steven Suib

Imaged with high resolution TLD